نازل خروج بخار مخزن بخور سرد

95,000 تومان

موجود در انبار

95,000 تومان

توضیحات

این نازل خروج بخار بعضی از دستگاه ها میباشدد که عکس مخزن در عکس ها گذاشته شده و اگر مخزن شما این مدلمیباشد پس این نازل خروج بخار هم کار امد خواهد بود:

بخور سرد کپکس COOPEX

بخور سرد اداک ADAK

بخور سرد لیوپد LEIOPED

بخور سرد الپکس ALPEX

منوی اصلی